Wiadomości z miasta i gminy

    

 

REWITALIZACJA Miasta Żarów   

A A A

  

 


LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ŻARÓW NA LATA 2011 – 2020
(aktualizacja) 
(14.11.2016)

PLIK DO POBRANIA:

 


Informacja o wyborze Partnera do realizacji projektu
(20.09.2016)

Działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki sponości finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( Dz. U. Z 2014 poz. 1146) informuję, że do wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Konkursu nr RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16 dotyczącego projektów w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW spośród 73 złożonych ofert na Partnera projektu wybrane zostały:

1.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 12 A,B,C w Żarowie
2.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 16 w Żarowie
3.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 18-20 w Żarowie
4.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 21 w Żarowie
5.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 25 w Żarowie
6.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 27 w Żarowie
7.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 28-30 w Żarowie
8.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 32 w Żarowie
9.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 39 w Żarowie
10.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 40 A w Żarowie
11.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 45 w Żarowie
12.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 50 w Żarowie
13.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 65 A,B,C w Żarowie
14.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 1 w Żarowie
15. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 3 w Żarowie
16.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 5 w Żarowie
17.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 10 w Żarowie
18.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 11 w Żarowie
19.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 12 w Żarowie
20.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 23 w Żarowie
21.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul Piastowskiej 2 w Żarowie
22.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul Piastowskiej 4 w Żarowie
23.Wspólnota Mieszkaniowa przy Pl. Wolności 1 w Żarowie
24.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sikorskiego 5-7 w Żarowie
25.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sportowej 3 w Żarowie
26.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zamkowej 5 w Żarowie
27.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zamkowej 7-15 w Żarowie

Gmina Żarów do wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach ww. Konkursu zgłosiła dwa budynki komunalne przy ul. Mickiewicza 21 oraz przy ul. Sikorskiego 2 w Żarowie

 


Formularz zgłoszeniowy dla wspólnot mieszkaniowych 
(14.07.2016)

W wyniku ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 6 Infrastruktura Spójności Społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja Zdegradowanych Obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja Zdegradowanych Obszarów - ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) Gmina Żarów informuje, że wszystkie wspólnoty zgłoszone i umieszczone w Lokalnym Programie Rewitalizacji 2011-2020 (Aktualizacja) mogą składać do siedziby Urzędu Miejskiego w Żarowie formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami w postaci uchwały wspólnoty mieszkaniowej i kosztorysu inwestorskiego w nieprzekraczalnym terminie do 16.08.2016r.

W razie wątpliwości bądź jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z pracownikami Referatu Gospodarki Lokalowej nr tel. 74 858 05 91 wew. 348 lub zastępca burmistrza wew. 335.

Termin składania formularzy wydłużony do 19.08.2016r.  

 


Do pobrania:


 

Konkurs "Zaplanuj Swoje Miasto" rozstrzygnięty 
(25.05.2016)

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu plastycznego "Zaplanuj Swoje Miasto", który zorganizowany został przez Zespół ds. rewitalizacji miasta. Konkurs podzielony został na kilka grup wiekowych: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli mieszkańcy gminy Żarów.

   

   

   

 

Komisja konkursowa, która obradowała we wtorek, 24 maja wybrała zwycięzców konkursu:

KATEGORIA WIEKOWA DZIECI PRZEDSZKOLNE:

 1. miejsce Nadia Podczaszy

 2. miejsce Michalina Kozak

 3. miejsce Weronka Szczurek

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom w Parku Miejskim podczas Dni Żarowa w sobotę, 28 maja o godz. 17.00.

 

   

KATEGORIA WIEKOWA DZIECI KLAS I-III:

 1. miejsce Szymon Jastrząb

 2. miejsce ex aequo Błażej Zięba i Wiktoria Kowalczyk

 3. miejsce ex aequo Aurelia Sambor i Alicja Kiełt

 

   

   

    

KATEGORIA WIEKOWA DZIECI KLAS IV-VI:

 1. miejsce Kacper Stańczyk

 2. miejsce Karolina Zięba

 3. miejsce ex aequo Stanisław Molecki i Alicja Bernatowicz

 

   

   

KATEGORIA WIEKOWA: GIMNAZJUM

 1. miejsce Konrad Wyroba

 2. miejsce Laura Bias

 3. miejsce Barbara Chodyniecka

    

KATEGORIA WIEKOWA: DOROŚLI MIESZKAŃCY

 1. miejsce - brak

 2. miejsce Barbara Sobczak

 3. miejsce Maciej Wabik

    

WYRÓŻNIENIA:

 1. Maja Grzybek

 2. Karolina Rędzio

   

Magdalena Pawlik 

 

 


BADANIE ANKIETOWE
(20.05.2016)

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU WSPARCIA ORAZ AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA ŻAROWA


LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ŻARÓW NA LATA 2011 – 2020
(aktualizacja)
NIEAKTUALNY
(20.05.2016)

PLIK DO POBRANIA:

 


Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Żarów na lata 2014-2017 
(12.05.2016)

PLIK DO POBRANIA:

 • UCHWAŁA NR III/13/2014
  RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE
  z dnia 23 grudnia 2014 r.
  w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żarów na lata 2014-2017

 


 

Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020


   

   

   

   

   

 

 

Lokalny Program Rewitalizacji


 

Konkurs plastyczny "Zaplanuj Swoje Miasto" 
(05.05.2016)

Urząd Miejski w Żarowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym "Zaplanuj Swoje Miasto", który organizowany jest przez Zespół ds. rewitalizacji miasta. Do konkursu mogą przystąpić przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli mieszkańcy gminy Żarów. 

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę plastyczną dowolną techniką plastyczną na kartkach o formacie A4 lub A3 i złożyć ją w Urzędzie Miejskim w Żarowie najpóźniej do 23 maja. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Wręczenie nagród zaplanowano na 28 maja podczas Dni Żarowa o godz. 17.00 w Parku Miejskim w Żarowie przy ul. Zamkowej.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARÓW

 1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Żarowie.

 2. Konkurs rozpoczyna się 4 maja 2016 r. i trwać będzie do 23 maja 2016 r.

 3. Temat plastycznych prac konkursowych brzmi: ZAPLANUJ SWOJE MIASTO

 4. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach wiekowych:

 

 1.  - dzieci przedszkolne i z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

 2.  - uczniowie szkół podstawowych z klas I - III,

 3.  - uczniowie szkół podstawowych z klas IV - VI,

 4.  - uczniowie gimnazjum,

 5.  - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

 6.  - dorośli mieszkańcy gminy Żarów.

Cele konkursu.

 1. Aktywizacja społeczności lokalnej do twórczego współdecydowania o estetyce naszego miasta.

 2. Pozyskiwanie pomysłów mieszkańców, które mogą zostać wykorzystane do tworzenia projektów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta Żarów.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Prace konkursowe należy wykonać dowolną techniką plastyczną na kartkach o formacie A4 lub A3.

 2. Prace należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2 w Żarowie w pokoju nr 21 (II piętro) do dnia 23 maja 2016 roku do godz. 15.00.

 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.

 4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę indywidualną.

 5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa przedszkola/ szkoły oraz telefon kontaktowy lub adres zamieszkania i telefon kontaktowy- w przypadku osób dorosłych

 6. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. Trzy zwycięskie prace, w każdej z 6 kategorii wiekowych zostaną nagrodzone.

 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie wyników na stronie internetowej www.um.zarow.pl oraz w prasie lokalnej "Gazeta Żarowska". Wręczenie nagród nastąpi 28 maja.2016 r. podczas Dni Żarowa o godz. 17.00 w Parku Miejskim w Żarowie przy ul. Zamkowej.

 4. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

 5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych i na łamach "Gazety Żarowskiej".

 2. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane uczestnikom.

 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej www.um.zarow.pl oraz we wszystkich przedszkolach, szkołach oraz Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.


 

Przygotowujemy się do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 
(04.03.2016)

Żarów rozpoczął przygotowanie programu rewitalizacji dla zdegradowanych obszarów miasta angażując do pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie, zewnętrznych ekspertów, a przede wszystkim mieszkańców Żarowa. "Nic bez mieszkańców" to nie tylko słowa, to warunek konieczny do przygotowania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, który już niedługo będzie punktem wyjścia do starania się o fundusze zewnętrzne. 

Obecnie trwają konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru wsparcia, które potrwają do 9 marca, W ramach konsultacji burmistrz Leszek Michalak w piątek, 26 lutego zaprosił mieszkańców, zarządców wspólnot mieszkaniowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie na wspólne spotkanie informacyjno-warsztatowe. Spotkanie miało charakter warsztatowy, a mieszkańcy mieli okazję, w formie ankiety, zgłosić problemy i zjawiska kryzysowe, jakie zauważają w Żarowie oraz pomysły, w jaki sposób można je rozwiązać. Gośćmi specjalnymi spotkania byli Janusz Kozendra komendant policji w Żarowie i starszy posterunkowy Michał Kosiorowski oraz Tomasz Kurek, ekspert z dziedziny opracowywania dokumentów strategicznych z Agencji Rozwoju Innowacji S.A.

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia spraw związanych z przestępczością występującą na terenie gminy Żarów. W tej kwestii z mieszkańcami rozmawiał komendant policji w Żarowie Janusz Kozendra. Warsztaty z policjantami odbyły się w ramach konsultacji społecznych, poświęconych sporządzeniu mapy bezpieczeństwa będącej elementem wojewódzkiego oraz krajowego systemu "Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce". - Stworzenie map pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie skali i rodzaju zagrożeń na terenie kraju, województwa i miasta - mówił podczas spotkania komendant komisariatu policji w Żarowie Janusz Kozendra. Mieszkańcy chętnie podzielili się z policjantami uwagami, które w największym stopniu mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w gminie.

O tym, na czym polega proces rewitalizacji i jak ważna i niezbędna jest rola samych mieszkańców w procesie wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego mówił podczas spotkania Tomasz Kurek z Agencji Rozwoju Innowacji S.A. - Szeroko pojęta rewitalizacja ma na celu tworzenie szans rozwoju dla społeczności lokalnych, a obszary wymagające rewitalizacji to nie obszary wybrane pod kątem wartości zabytkowej czy estetycznej dla miasta, ale obszary o szczególnej kumulacji problemów społecznych (ubóstwo, alkoholizm, przestępczość czy bezrobocie) współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Tomasz Kurek przedstawił również zidentyfikowane podczas spotkania z zarządcami, 9 lutego problemy dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego w gminie Żarów. Uczestnicy spotkania określili w ankiecie ważność w skali od 1 do 10 problemów lub zgłosili swoje propozycje. Podczas spotkania zebrano 38 wypełnionych ankiet. 24 ankiety zostały wypełnione poza spotkaniem, w domach i wrzucone do specjalnie ustawionej w Urzędzie Miejskim urnie. Jeszcze do 9 marca można składać wypełnione ankiety w Urzędzie Miejskim w Żarowie.

Zebrane w ten sposób propozycje pozwolą na ukierunkowanie obszaru wsparcia. - W interesie naszym, mieszkańców jest wskazanie obszaru wsparcia cechującego się szczególną koncentracją zjawisk negatywnych w powyższych sferach.

Pozwoli to podjąć kompleksowe, zintegrowane i faktyczne działania mające na celu wyprowadzanie części miasta ze stanu kryzysu, ale również przeprowadzenia inwestycji czysto budowlanych, technicznych, polegających na odremontowaniu elewacji, dachów, poprawie parametrów technicznych chodników, dróg, zagospodarowania terenów zielonych i podjęcia innych działań w kierunku poprawy życia mieszkańców. Serdecznie zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety oraz do udziału w kolejnych spotkaniach w sprawie opracowania programu rewitalizacji dla naszego miasta, które mają się odbyć w kwietniu. Zachęcamy również do zaglądania na specjalnie dedykowaną programowi rewitalizacji zakładkę internetową Rewitalizacja Miasta Żarów na stronie internetowej www.um.zarow.pl, w której znajdą Państwo informacje na temat rewitalizacji, organizowanych spotkań, warsztatów oraz dokumentów (ankiet, fiszek zgłoszeniowych) - informuje Anita Juralewicz z Referatu Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Do zgłaszania projektów zapraszamy:

 • w obszarze działania 6.3 RPO: wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządców nieruchomości, administratorów budynków

 • w obszarze pozostałych działań RPO oraz projektów przewidzianych do dofinansowania z innych źródeł: mieszkańców, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, inne zainteresowane podmioty

Propozycje projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji należy składać w terminie do 9 marca (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Żarowie):

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, do godz. 15.30 z dopiskiem "Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - Projekty"

 • wysłać pocztą elektroniczną na adres burmistrz@um.zarow.pl 

 • nadać w urzędzie pocztowym na adres Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów z dopiskiem "Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - Projekty"


PLIKI DO POBRANIA:

 1. Mapa Zagrożeń (informacja do zapoznania)

 2. Ankieta: Badanie ankietowe
  - konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru wsparcia oraz aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żarowa


 

Magdalena Pawlik

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 


Burmistrz zaprasza na spotkanie w sprawie rewitalizacji 
(25.02.2016)

Burmistrz Miasta Żarów serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie informacyjno-warsztatowe, zaplanowane w ramach konsultacji społecznych poświęconych opracowaniu Programu Rewitalizacji dla naszego miasta.

Zebrane podczas spotkania uwagi, opinie oraz pomysły posłużą do opracowania dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2011-2020 - aktualizacja".

Spotkanie odbędzie się w piątek, 26 lutego w kawiarni Gminnego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Piastowskiej 10A Żarowie (kawiarenka) o godz.15.00

Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się do przygotowania dokumentu. 

 

 


BADANIE ANKIETOWE - KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU WSPARCIA ORAZ AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA ŻAROWA
(20.02.2016)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczono listę pytań dot. rozwoju społeczno-gospodarczego Żarowa oraz zidentyfikowanych w nim problemów. Proszę określić, na ile dane twierdzenie jest ważne dla sytuacji. Proszę skorzystać ze skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „nieważne”, a 10 oznacza „bardzo ważne”.

PLIK DO POBRANIA:


Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji 
(11.02.2016)

28 stycznia Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gminy Żarów na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach projektu „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Gmina Żarów również aplikowała o te środki i decyzją Sejmiku Województwa na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 59.490,00 złotych.

Do 9 marca prowadzone będą konsultacje społeczne w związku z przygotowaniami do sporządzenia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji oraz przyjęcia programu przedsięwzięć rewitalizacyjnych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, a więc przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żarów. 

Podczas konsultacji zbierane będą propozycje projektów mogących uzyskać wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6.3 Rewitalizacja Zdegradowanych Obszarów (EFRR) oraz innych działań Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

- Propozycje projektów powinny zawierać informacje na temat zgłaszającego, tytuł projektu, dane zgłaszanych budynków (w przypadku projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach działania 6.3 RPO WD), zakres projektu czy robót, wydatki czy koszty całkowite w pln i dane kontaktowe - wyjaśnia Anita Juralewicz z Referatu Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Do zgłaszania projektów zapraszamy:

 • w obszarze działania 6.3 RPO: wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządców nieruchomości, administratorów budynków

 • w obszarze pozostałych działań RPO oraz projektów przewidzianych do dofinansowania z innych źródeł: mieszkańców, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, inne zainteresowane podmioty

Propozycje projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji należy składać w terminie 9 lutego - 9 marca (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Żarowie):

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, do godz. 15.30 z dopiskiem "Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - Projekty"

 • wysłać pocztą elektroniczną na adres burmistrz@um.zarow.pl

 • nadać w urzędzie pocztowym na adres Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów z dopiskiem "Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - Projekty"

PLIKI DO POBRANIA:

   

   

   

   

   

   

 


Opracowują Lokalny Program Rewitalizacji
(11.02.2016)

W związku z przystąpieniem Gminy Żarów do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Żarów na lata 2011-2020 (Lokalny Program Rewitalizacji), Burmistrz Miasta Żarów zaprasza mieszkańców, administratorów budynków, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, społeczników oraz wszystkie osoby zainteresowane rewitalizacją i rozwojem Żarowa do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym:

 • możliwościom aplikowania o środki UE na działania rewitalizacyjne,

 • zasadom aktualizacji LPR,

 • zasadom i harmonogramowi konsultacji społecznych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 lutego 2016 roku w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie w godzinach 14:30 - 16:30 i zainauguruje proces konsultacji społecznych założeń do aktualizacji LPR, które potrwają do dnia 8 marca.

Pod pojęciem "rewitalizacja", rozumie się proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w tych obszarach miasta, gdzie negatywne zjawiska społeczne są widoczne gołym okiem, wśród mieszkańców występują nawarstwiające się problemy społeczne, poziom rozwoju przedsiębiorczości jest niski, stan środowiska jest zły, a stan infrastruktury pozostawia wiele do życzenia. Za słowem rewitalizacja nie może stać tylko "remont". Remonty budynków, ich elewacji dachów czy modernizacja ulic i chodników to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.

Wyodrębnienie obszaru, w którym skupione są negatywne zjawiska społeczne, w szczególności: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym będzie podstawą do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych, stanowiących treść Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żarów na lata 2011-2020 - aktualizacja.

Dopiero pogłębiona analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego wybranego do rewitalizacji określi nowy przedmiot programu rewitalizacji.


 

Zapytania ofertowe

 

 PLIKI DO POBRANIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Żarów na lata 2011-2020 – aktualizacja, opracowanie Studium wykonalności oraz przygotowanie Wniosku o dofinansowanie" stanowiące podstawę udzielania wsparcia w ramach priorytetu inwestycyjnego 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

ZAŁĄCZNIKI:


 

 


  


strona główna  |  do góry  |